Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LEDA NV

1. Al onze offertes en verkopen zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de klant.

2. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

3. Als de klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij, naast deze algemene voorwaarden, uiteraard ook alle technische karakteristieken van onze producten die hij uitdrukkelijk erkent te kennen.

4. De recentste prijslijst vervangt steeds alle voorgaande prijslijsten. De offertes of aanbiedingen die door de verkoper nog niet schriftelijk zijn aanvaard, worden bijgevolg als onbestaande beschouwd en zullen enkel conform de nieuwe prijzen worden afgehandeld. Wij houden ons het recht voor om eventuele vergissingen in de prijslijst recht te zetten en om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Onze opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.

5. Leda biedt enkel de kwaliteitswaarborgen die vermeld staan in de medegedeelde prijslijsten.

6. Leda garandeert een monstergetrouwe levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen.

7. Kleurovereenstemming van meubelstoffen en lederuitvoeringen kunnen enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling.

8. De maten en afmetingen in de cataloog en/of de prijslijst zijn “circa”-maten. Kleinere maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behouden wij ons uitdrukkelijk voor.

9. Wij doen ons uiterste best om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

10. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

11. Ingeval van een eenzijdige annulering van de bestelling door de klant, is de klant gehouden tot een forfaitaire overeengekomen schadevergoeding van 25% van de waarde van de totale bestelling, onverminderd hogere door onze firma aantoonbare schade en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Voor zitmeubelen en maatwerk bedraagt de forfaitaire overeengekomen schadevergoeding 50% van de waarde van de totale bestelling.

12. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

13. De goederen moeten nagezien worden bij ontvangst. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen, bij onze firma ingediend te worden. Nadien worden er geen klachten meer aanvaard.

14. Alle facturen zijn betaalbaar te Torhout. Onze agenten en/of vertegenwoordigers mogen bijgevolg geen betalingen aanvaarden of ondertekenen voor voldaan zonder uitdrukkelijke toelating van onze firma.

15. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij gebreke aan een schriftelijke en precieze klacht binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.

16. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

17. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12%.

18. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 25 euro.

19. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

20. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

21. EIGENDOMSVOORBEHOUD De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens voor de goederen, die in bewaring of in consignatie werden gegeven om te worden verkocht voor onze rekening.

22. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

23. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

24. Al onze commerciële transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brugge of Kortrijk (België), naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.