Disclaimer

De afbeeldingen, ontwerpen en andere inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten, rechten op knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend tot deze website behoren en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, gereproduceerd, aangepast, gewijzigd, vertaald, gecommuniceerd of verspreid op welke manier dan ook, ongeacht het manier waarop of waarmee, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leda Collection. Elk ongeautoriseerd gebruik is strikt verboden en kan gerechtelijke sancties tot gevolg hebben.